دوره های آموزشی

لیست دوره ها:

ردیفنام دورهنام مدرستوضیحات
1دوره اطفاء حریقمهندس جندقیرفتن به صفحه ی این دوره
2اصول و نگه داری و تعمیر تاسیسات ساختمانیمهندس علی سپهر-محسن محدثرفتن به صفحه ی این دوره
3دوره آشنایی با نرم افزار طراحی Revit mapمهندس خراشادیزادهرفتن به صفحه ی این دوره
4سمینار گرمایش از کفمهندس دوستیاطلاعات ثبت نام ، مکان و زمان برگزاری