کمیته رفاه

اعضای کمیته رفاه:

ریس :

مهندس آذری

نایب رئیس:

دکتر محرری

دبیر:

مهندس سروری