کمیته ها

دبیر

نایب رئیس

رئیس

کمیته ها

مهندس سروری

دکتر محرری مهندس آذری

رفاه

مهندس نصیحتی مهندس آذری مهندس جلال زائی

اشتغال

دکتر محرری مهندس جندقی دکتر سپهر

آموزش

دکتر سپهر

مهندس جندقی دکتر محرری

تحقیقات