خانه

 

ما در انجمن مکانیک در تلاشیم تا با برگزاری هرآنچه در توان داریم ضمن ارتقاء سطح کیفی مهندسی مکانیک ، قدمهایی در راستای بهبود زندگی برداریم

ا در انجمن مکانیک در تلاشیم تا با برگزاری هرآنچه در توان داریم ضمن ارتقاء سطح کیفی مهندسی مکانیک ، قدمهایی در راستای بهبود زندگی برداریم

ما در انجمن مکانیک در تلاشیم تا با برگزاری هرآنچه در توان داریم ضمن ارتقاء سطح کیفی مهندسی مکانیک ، قدمهایی در راستای بهبود زندگی برداریم.

ارسال نامه صدور گواهی نامه فنی برای لوله های پلی پروپیلن به منظور استفاده در لوله کشی آب گرم مصرفی:

 

لیست شرکت های مجری اطفا

ﻣﻘﺮرات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

جزئیات (دیتیل) های اتاقک منبع

کمیته آموزشکمیته رفاه
کمیته اشتغالکمیته تحقیق و پژوهش